Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

Pályázat

A Magyar Nyelvtudományi Társaság az eddigi néprajzi és nyelvjárási önkéntes gyűjtőpályázatok helyett 2000-től évente önálló nyelvjárási, társadalomnyelvészeti és névtani gyűjtőmunkára hirdet pályázatot. A pályázat nyitott: nyelvész szakember; egyetemi, főiskolai hallgató; bármilyen foglalkozású, az alábbi témák iránt érdeklődő felnőtt vagy középiskolai tanuló egyénileg vagy csoportosan (szakkör, hagyományőrző kör) stb. küldhet be pályamunkát. Kiterjed az egész magyar nyelvterületre, s olyan önálló kutatáson alapuló, forrásértékű adattárak és rendszerezések készítésére irányul, amelyek nyomtatásban még nem jelentek meg. Elsősorban egy településen használt (valódi és jelentésbeli) tájszavak, bármely speciális foglalkozási, kedvtelési tevékenységhez (sport, hobbi), társadalmi helyzethez (argó, diák, katona), életkori sajátsághoz kötődő stb., valamint tájegységre jellemző szavak; közmondások, szólások, szóláshasonlatok; szitokszók, káromkodások, átkozódások stb. összegyűjtése, fonetikus lejegyzése, jelentéseinek pontos megadása, esetleg valóban hallott, tényleg használt mondatba foglalása, betűrendes vagy tematikus elrendezése, két- vagy többnyelvű településeken a párhuzamos nyelvhasználat azonosságának vagy eltérésének bemutatása (rendszerezve, példákkal); nyelvi érintkezések (köszönés, megszólítás stb.) szabályainak, alkalmainak leírása; kereszt-, család-, ragadvány- és becenevek számbavétele, arányszámokkal (%) való ellátása; esetleg még össze nem gyűjtött kül- és belterületi helynevek (különösen a mai határokon kívül) történeti és/vagy élő adatainak térképmelléklettel való egybegyűjtése, rendszerezése stb. a javaslatunk, de minden helyhez köthető és pontosan lejegyzett nyelvi adattal lehet pályázni, amely a magyar nyelvtudomány számára eddig ismeretlen volt, vagy esetleg már közzétett anyagot egészít ki jelentős mértékben.

A levéltári, irattári, anyakönyvi kutatásokra épülő dolgozatoktól (az összesítések és táblázatok kivételével) az adatok betűhív (ugyanazokkal a betűkkel történő) közlését, az élőnyelvi (adatközlőktől való) gyűjtések esetében egyezményes fonetikai lejegyzést kérünk. Ez megtalálható Deme László, A magyar nyelvjárások hangjainak jelölése (Magyar Nyelvjárások II. évf. 18–37); Benkő Loránd, A magyar nyelvjárások atlaszának hangjelölési rendszere és gyakorlata (in: A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései. Akadémiai K. Bp., 1975. 123–165); némileg rövidebben Hajdú Mihály–Kázmér Miklós, Magyar nyelvjárási olvasókönyv (Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 9–13) tanulmányok bármelyikében.

Feltétlenül jelölni kell a zárt ë, nyílt ä, palóc a·, hosszú a_, e_, rövid u, ü, i hangokat a köznyelvi hosszúk helyén (s fordítva: rövidek helyén a hosszúkat), az ië, ëö, üö, uo; ao, ou, öü, ëi stb. diftongusokat, j ~ ly ~ l ejtést, gy-zést, ty-zést (vargyu, vág'gyo, aptya), hangkiesést, hasonulást, összeolvadást stb. (rosfőd [rozsföld], e_monta [elmondta], békűttä [beküldte]) stb.

A pályadíjak a Magyar Nyelvtudományi Társaság jelenlegi gazdasági viszonyai szerint:


1. díj: 20 ezer Ft + Csűry Bálint-emlékérem

2. díj: 10-10 ezer Ft

3. díj: 5-5 ezer Ft


Támogatók megnyerésével a díjak összege és száma emelkedhet. Az arra érdemes munkákat a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában és a Magyar Nyelvtudományi Társaság archívumában helyezzük el, s a lehetőségek szerint a legjobb munkák a szerzők hozzájárulásával meg is jelenhetnek nyelvészeti folyóiratainkban vagy sorozatainkban.

Lehetőleg Word 6.0 formában mágneslemezen és két azonos példányban kinyomtatva, esetleg gépírással kérjük a dolgozatokat (kivételesen elfogadunk egypéldányos, kézírással készült munkát is).

A pályamunkák beküldési határideje: minden év húsvét utáni hetének a vége.

Eredményhirdetés a Magyar Nyelvtudományi Társaság évi közgyűlésén, általában június végén lesz.

Levelezési cím: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, Pf. 107. H–1364.


Kiss Jenő s. k.
a társaság főtitkára

Benkő Loránd s. k.
a társaság elnöke

Hajdú Mihály s. k.
a Csűry-díj bizottság elnöke

Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

----------

{371}